מאמר- היתר בניה-מושגים


בניתם גדר, סככה, מרחב מוגן או יחידת דיור וטרם קיבלתם היתר בניה- אתם צפויים לשלם קנס כספי גבוה במיוחד ולהיתבע בפלילים.

עבירות התכנון והבניה, הינם עבירות הנפוצות בקרב הציבור, בעיקר בשל ההליכים המורכבים והארוכים, הכרוכים בהוצאות כספיות ובשל אי מודעות או הבנה את ההליכים והוראות החוק.

מהו היתר בניה?
היתר בניה הוא רישיון, הניתן על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, לביצוע עבודות בניה, הריסה או שימוש בבניין או בקרקע- בהתאם לתוכניות בניין עיר, החלות במקום.
אילו עבודות דורשות היתר?
חוק התכנון והבניה מגדיר את המושג "בניין" באופן רחב וקובע כי כל הקמה או הריסה של מבנה, מכל סוג שהוא, לרבות כל חלק של מבנה או דבר מחובר לו חיבור של קבע- כגון חניה מקורה, גדר, מחסן, פרגולה או סככה, דורשת היתר מאת הועדה המקומית לתכנון ובניה. בתי המשפט הרחיבו את הדרישה להיתר ופסקו, כי גם עבור הצבת מבנים זמניים כגון קרוונים או אוהלים, בתנאים מסוימים, יש לקבל היתר בניה מאת הועדה המקומית. בדומה לכך, ביצוע שינויים פנימיים הפוגעים בקונסטרוקציה ובחיצוניות המבנה לרבות, שינויים בהיתר קיים, או עבודות בגין התווית דרך, חפירות והנחת תשתיות, הינן עבודות המחייבות היתר הועדה המקומית.
אילו עבודות אינן דורשות היתר?
חוק התכנון והבניה קובע כי שינוי פנימי במבנה, שאינו שינוי של הצדדים החיצוניים של מבנה ושאינו פוגע בחזיתו או במראהו או בשלדו או ברכוש משותף ואינו משנה את שטחה של הדירה, אינו טעון היתר. אולם, יש להבחין בין המונח "שינוי פנימי" בדירה שאינו טעון היתר כאמור, לבין בניה בתוך דירה המהווה פיצול דירה ליחידות דיור נפרדות אשר טעונות היתר בניה. בהקשר זה, בתי המשפט קבעו, כי די בקיומם של הפונקציות הבסיסיות של מקלחת וכיור, על מנת שניתן יהיה להגדיר את היחידה כיחידה נפרדת למגורים והטעונה היתר בניה, אולם, באחרונה, החלו בתי המשפט לבחון גם את ייעוד החלוקה ומטרתה- בהתאם לכך בוחן בית המשפט האם קיימים כניסות נפרדות או נקודות נפרדות לצינורות מים וביוב, לרבות מוני חשמל ומים נפרדים, המעידים כי הדירה מחולקת ליחידות דיור.
באילו מקרים לא ינתן היתר בניה?
היתר בניה לא יינתן כאשר מתבצעת עבודה בסטייה ניכרת מהוראות התוכנית החלה במקום והמשנה את הסביבה. אולם, כאשר הסטייה מהתוכנית אינה ניכרת, כגון כאשר קיים שינוי קל בקווי בניין, ניתן לבקש הקלה או כאשר השימוש בקרקע או במבנה, שונה מהשימוש שנקבע בתוכנית, כגון ניהול גן ילדים באזור המיועד למגורים, ניתן לבקש היתר לשימוש חורג ולהכשיר את הבניה והשימוש.
הגשת בקשה להיתר
את הבקשה להיתר יש להגיש לוועדה המקומית, בטופס מפורט, חתום על ידי מגיש הבקשה ואנשי המקצוע האחראים לתכנון, הבניה, הפיקוח ובעלי הזכויות בנכס, בצירוף מפות , תשריט ותוכניות בניה ובצירוף תשלום האגרות הנדרשות. חשוב לציין כי עם הגשת הבקשה להיתר, בעלי הזכויות בנכס כגון בעלי זכויות בבית משותף, רשאים להגיש התנגדות לבקשת ההיתר ועמדתם תישמע בפני הועדה המקומית בטרם תינתן החלטתה בבקשה למתן היתר.
לסיכום
נוכח התופעה הנרחבת של בניה בלתי חוקית, בתי המשפט מטילים קנסות כבדים וצווי הריסה על בעלי המקרקעין ועל המשתמשים בבניה ללא היתר, לכן, מומלץ מאד להיוועץ עם אנשי מקצוע, טרם הכנסת שינויים במבנה או סביבותיו, על מנת לקבל היתר בניה בזמן ולהימנע מביצוע עבירה.